ชื่อสถานศึกษา
  โรงเรียน วัดสหราษฎร์บำรุง   ตั้งอยู่   หมู่ที่  8   ตำบลคลองควาย     อำเภอสามโคก

จังหวัดปทุมธานี   รหัส ไปรษณีย์   12160   โทรศัพท์ /  โทรสาร 02-5993259     

Website    www.saharat.net     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น     อนุบาลปีที่ 1   ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีเขตพื้นที่บริการ   2  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่บ้านหมู่ที่  7 8  ตำบลคลองควาย

 

ประวัติโดยย่อ   คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

 

โรงเรียนวัดสห ราษฏร์บำรุง  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองควาย นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้น เปิดทำการสอนเมื่อ

วันที่ 1 พฤษภาคม
  พ.ศ. 2481

ปัจจุบัน มีอาคารเรียน   แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน    ส้วม 1 หลัง(4ห้อง)   ส่วนอาคารอเนกประสงค์ชำรุด มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ 

ตั้งอยู่ที่วัด   โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง    เปิดทำการสอน   ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี

นางณัฏฐพัชร    กาญจนพิพิธ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนครู
 6  คน   วิทยากรช่วยสอน1 คน  พระสงฆ์  1 รูป 

นักเรียน
90 คน

โดยมีคำ ขวัญว่า  “คุณธรรมดี  มีวินัย  ใฝ่การเรียน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง  และอยู่ร่วมกันในสังคม

ได้อย่างมีความสุข

 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ให้มีคุณธรรม     นำวิชาการ  ภูมิใจในความเป็นไทย  รู้เทคโนโลยี 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

 

      พันธกิจ

  1.      พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิรูปการศึกษา

  2.       พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง กับสภาพปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์

  3.       พัฒนาตัวนักเรียนให้ได้ รับการเรียนรู้เต็มความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน

  4.       จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต

  5.       จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย เน้นกระบวมการคิดและแก้ปัญหาให้เป็นระบบ

  6.       มุ่งเน้นการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องจนเป็นนิสัย
            
             ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคมเป็นประชาธิปไตย

 
     
By krubob 2010
โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง (วงษ์กล้าแข็ง) โทรศัพท์ 0-2599-3259